Zásahy jednotky SDH
1. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
2. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
3. Náhodná fotografie z galerie SDH Lhoty u Potřtejna
Logo serveru požáry.cz

Logo aplikace Záchranka

Logo serveru HZS ČR

Logo FIREPORT

Logo Královehradecký kraj

Metodické předpisy - Hasiči
Čím se hasiči řídí - HASIČI Lhoty u Potštejna

Čím se hasiči řídíSH ČMS


Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičského svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že Ti kteří Tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různých sporů a pohoršení, ale příčiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.Desatero pro velitele dobrovolných sborů hasičských

1. Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se ještě pánem jeho.

2. Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž počínáním svým, chceš být dobrým přítelem i vůdcem.

3. Snaž se, abys čase nejkratším osvojil sobě potřebných odborných vědomostí, bez kterých nemůžeš se stati dobrým velitelem.

4. Jdi ve všem co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného, příkladem napřed.

5. Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu přihlížej, aby i ostatní tak činili.

6. Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o náležitý výcvik všeho členstva, aniž pomíjej stránky vlastenecké a vzdělávací.

7. Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli statečnosti, obětavosti a nezištností, sám takovým býti musíš.

8. Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen tenkrát nebezpečí vydávej, jedná-li se o záchranu života bližního.

9. U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství, chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou nestranností.

10. Řiď se ve všem všudy předpisy organizačními, aniž pohrdej podniky svépomocnými, čti vše, co písemnictví hasičské ti podává a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru tak činili.Vlastnosti dobrého hasiče

Hasič 1. Bdělost a pohotovost

2. Kázeň a pořádek

3. Mužnost a neohroženost

4. Obětavost a odvaha

5. Opatrnost a rozvaha

6. Svornost a rovnost

7. Vzájemnost a důvěra

8. Dobročinnost a láska k bližnímu

9. Čest a poctivost

10. Pracovitost

11. Veselost

12. Spořivost a šetrnost

13. Podnikavost a vytrvalost

14. Střídmost a mírnost

15. Volnost a hospodárnost

16. Prozíravost

17. Spravedlnost

18. Pokrokovost

19. Láska k vlasti a národu